МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, ЕИК: BG111047073, с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №4 е администратор / обработващ лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

 1. Какви лични данни събираме?

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте или получаваме от други източници. Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:

– Идентификационни данни физическата идентичност: имена, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение, здравноосигурителен статус, телефони за връзка и др.

– Личностни характеристики;

– Състав на семейството;

– Образованието и обучение;

– Чувствителни лични данни в това число здравни – физиологична идентичност: кръвна група, кръвна картина, ЕКГ, плазма и други.

– Видеозаписи.

 1. Защо са ни необходими?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • обслужване на сключените трудови и производните на тях отношения- социални, данъчни и др. уредени с нормативни актове, в т.ч вътрешни нормативни актове на АЛД.
 • Закона за здравето, НРД, подзаконовите нормативни актове свързани с диагностика и лечение на и пациенти.
 1. Обработваме личните  Ви данни законосъобразно, добросъвестно, прозрачно, за конкретни и пропорционални цели, с подходящо ниво на сигурност и защита.

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • субектът на данните е дал съгласие;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси , освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Когато обработваме личните Ви данни на основание легитимни интереси на лечебното заведение, тези интереси са свързани с:

 • гарантиране на сигурността на персонала и активите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана;
 • спазване на нормативни изисквания, приложими спрямо МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана;
 • необходимост от предоставяне на лични данни на други институции за вътрешни административни цели.
 1. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана, намиращ се в България.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана обработва личните Ви данни с автоматични (изцяло или частично) и с неавтоматични средства, както следва:

 • Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
 • Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана предоставя Ваши лични данни на държавни институции като:

 – публични органи- Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, органи на местното самоуправление и т.н.

– обработващ лични данни – служба по трудова медицина, IT компания поддържаща информационна система;
– изпълнители по договори – застрахователни компании , медицински университети, провеждащи следдипломно обучение , и др.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Срокът за съхраняване на информацията е съгласно Закона за държавния архив, Номенклатура на делата със срокове за съхраняване на архива в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана - одобрена от Изпълнителния директор на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана и Ръководителя на Държавния архив Монтана, след това личните Ви данни ще бъдат унищожени.

Ваше право е да:

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

• Достъп до собствените си лични данни;

• Коригиране (ако данните са неточни);

• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“), което обаче не е абсолютно;

• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

• Преносимост на личните данни между отделните администратори;

• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 (Права на субекта на данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни)

 Информация, която имате право да получите от администратора на лични данни

 При предоставянето на своите лични данни Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни.

Тази информация включва:

Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова);

• Целите и правното основание за обработването;

• Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

• Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);

• Срока на съхранение на личните данни;

 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);

• Информация за всички права, които субектът на данни има;

• Правото на жалба до надзорния орган.

Можете да попълните съответната Заявка достъп, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни, които обработваме.

В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителят по защита на лични данни на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана посредством електронна поща dl.mbal.montana@gmail.com или на адрес: България, гр. Монтана 3400, ул. „Сирма войвода“ №4.

Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6.