1. Плановата хоспитализация на пациенти в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана, да се осъществява от Приемно-консултативните кабинети на съответното отделение от 08,00 часа. до 13,00 часа в работни дни.

2. Хоспитализация по спешност се извършва по всяко време на денонощието, като извън часовете по т.1 и в празнични и почивни дни за пациенти без направление за хоспитализация от личния лекар или специалист от доболнична помощ се осъществява само от Спешно отделение на болницата.

3. Пациентите нуждаещи се от спешна стационарна медицинска помощ да се приемат безотказно, независимо от здравноосигурителният им статус.

4. Пациентите нуждаещи се от планова хоспитализация да се приемат в съответното отделение при условие, че са с непрекъснати здравноосигурителни права.

5. Пациентите нуждаещи се от планова хоспитализация с прекъснати здравноосигурителни права могат да бъдат приети за лечение в съответното отделение срещу заплащане по утвърден ценоразпис на болницата, при условие, че това не нарушава планирането и обслужването на задължително здравноосигурените лица..

6. В болницата се приемат пациенти с медицинско направление за хоспитализация/амбулаторна процедура (бланка МЗ-НЗОК – N:7), издадено от личен лекар /ОПЛ/, специалист доболнична помощ, от лекар в спешно отделение или от друго лечебно заведение за болнична помощ заедно с епикриза. Когато е издадено от лекар от доболнична помощ е необходимо да бъде придружено и от амбулаторен лист с мотиви за хоспитализация. За някои амбулаторни процедури насочването е с Направление бланка №8 или 8А.

7. В приемно-консултативния кабинет приемащият лекар извършва клиничен преглед на пациента, като преценява индикациите за хоспитализация, вписва данните на пациента в журнала на кабинета, попълва Направлението за хоспитализация в частите му „приемащо лечебно заведение” и „постъпил в стационара пациент” и оформя „История на заболяването“. Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в Консултативно-диагностичния блок/Спешно отделение.При необходимост се извършват диагностични изследвания,спешни и неотложни животоспасяващи дейности.

8. При прием на пациент от Спешно отделение лекаря в него Издава направление за хоспитализация/амбулаторна процедура (бланка МЗ-НЗОК – N:7), както и Лист за преглед на пациент в Консултативно-диагностичния блок/Спешно отделение, а при необходимост от консултации с други специалисти и Допълнителен лист към  Лист за преглед на пациент в Консултативно-диагностичния блок/Спешно  отделение. 

9. Екземпляр от Листа за преглед на пациента се предоставя на пациента, а в случаите на насочване от центъра за спешна медицинска помощ- екземпяр да се предоставя и на икипа на ЦСМП.

Другия екземпляр се съхранява в ИЗ на пациента.

10. Отказа на пациент в Спешно отделение да бъде насочен за хоспитализация след информирането му за нуждата от това се документира писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента и подпис на лекаря в Лист за преглед на пациент в Консултативно-диагностичния блок/Спешно отделение.

11. За организиране на планов прием се поддържа  листа за планова хоспитализация. Лекаря в приемно-консултативния кабинет при необходимост включва пациента в нея, като определя пореден номер и дата за хоспитализация, която вписва в Лист за преглед на пациент в Консултативно-диагностичния блок/Спешно отделение, след изразено писмено съгласие за това. .

12. В приемния офис данните за пациента се регистрират в информационната система на болницата и в общоболничния журнал, а личния документ в Системата ХАДИС.

13. При необходимост, в Приемно-консултативно отделение на пациента се извършва пълна или частична санитарна обработка.

14. Пациенти, насочени за хоспитализация във Отделение по пневмология и фтизиатрия- дейност Фтизиатрия и Отделение по психиатрия се приемат по същите правила, без значение на техния здравноосигурителен статус.

15. На пациент може да бъде отказана хоспитализация при следните случаи:

= при липса на индикации за такава, въпреки издаденото направление за хоспитализация, като отказа се мотивира писменно с подписа на лекаря и пациента в Листа за преглед на пациент в Консултативно-диагностичния блок/Спешно отделение.

= ако болницата няма сключен договор с НЗОК за лечение заболяването по съответната клинична пътека, освен при случайте на спешност. Ако няма индикации за спешно лечение, болния се насочва към друго лечебно заведение, имащо договор за съответната клинична пътека.

= ако пациента е за планов прием, но е с прекъснати здравноосигурителни права и не желае да бъде лекуван срещу заплащане.

16. При хоспитализация на осигурените лица в друга държава членка на Европейския съюз, държава от ЕИП или конфедерация Швейцария пациентите представят ЕЗОК или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК- само за случаи на спешна и неотложна помощ.

17. На чуждите граждани извън т.16 и които не са със статут на български граждани се оказва медицинска помощ срещу заплащане.