Персоналът на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана осъществява диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност със стремеж за пълно зачитане правата на пациентите и тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил помощ в болницата има право:

 • да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
 • да знае името на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
 • да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране и на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
 • да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното му лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
 • да бъде своевременно изследван и лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
 • да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията, свързани с диагностиката и лечението му, да се провеждат дискретно.
 • да получи пълна информация и обяснения, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
 • да се съветва с други лица, ако ръководството на болницата му предложи да бъде включен в клинично изпитание на нови методи и лекарства, свързани с диагностиката и лечението му и да откаже да участва в такова изпитание.
 • да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
 • да бъде запознат с разходите по лечението му, независимо от източника на финансиране.
 • да получи добро медицинско обслужване в болницата при близко до смъртта състояние, за да завърши жизнения си път естествено и с достойнство.
 • да прави оплаквания през МЗ и РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и Администрацията на болницата, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

За пациенти, поставени под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни преставители.