Д-р Цветан Петров преглежда пациенти и навръх 80-тия си юбилей. Той навърши достолепната възраст на 24 юни, в последния ден от Седмицата на отворени врати за борба с туберкулозата, която след двугодишно прекъсване заради ковид-19 отново се провежда в отделението по пулмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана.

Д-р Петров е на поста си и на 80 години като единствен специалист в  лечението на жълтата гостенка за област Монтана. В грижа за пациентите той е отдал повече от половин век от живота си. Първото му назначение като доктор е през далечната 1969 г. и така без прекъсване работи и до днес.

Юбилярът получи признание и подаръци от ръководството на болницата,  колеги и журналисти. Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров му връчи награда -  плакет за значим принос в опазването на общественото здраве и над половинвековния му всеотдаен труд в грижи за пациентите, след което спонтанно......

След двегодишно прекъсване заради пандемията от ковид-19 се възобновява провеждането на Седмица на отворените врати за борба с туберкулозата. Тя ще се проведе от 20 до 24 юни, от 8 до 12 часа в отделението по пулмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - Монтана.
На безплатен профилактичен преглед без направление от личен лекар  може да дойде всеки, особено ако има някакви проблеми с дишането, продължителна кашлица, температура, необяснима загуба на тегло, липса на апетит, втрисане, каза....

Проведе се редовно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД. Беше приет докладът на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. и одобрен годишният финансов отчет на лечебното заведение за миналата година.

„Цялата 2021 г.   премина под влиянието на пандемията. Битката с ковид-19 наложи затруднения, изправи ни срещу доста предизвикателства, които с адекватни управленски решения бяха решавани своевременно“, обобщи ситуацията в доклада си изпълнителният директор д-р Тодор Тодоров.  Въпреки трудностите и ограниченията заради вируса болницата завършва годината на счетоводна печалба от 13 000 лева.

Освен разходите за издръжка и оперативна дейност на болницата са осигурени и допълнителни капиталови средства по няколко проекта. За основен ремонт на водопроводната система, баните и тоалетните в централния корпус на болницата одобрените средства са 280 хиляди лева, като ремонтът се извършва в момента. Отпуснати са средства и за нов асансьор, който в момента се монтира и ще е готов до дни.

Скъпи съграждани,

Уважаеми служители на МБАЛ - Монтана,

Независимо от предизвикателствата на пан­демията МБАЛ - Монтана остава финансово ста­билна с балансова печалба от 15 000 лева. Ня­маме просрочени задължения към доставчици на услуги и медикаменти въпреки допълнител­ните проблеми заради повишаващите се цени на тока и газа, които с усилията на ръковод­ството на болницата и благодарение на компен­сациите от държавата не доведоха до криза.

Пандемията от ковид има остро отражение върху живота в област Монтана, но се справи­хме с всички предизвикателства на борбата със заразата. Работихме при екстремни условия, но защитихме живота на гражданите с висок про­фесионализъм и стоицизъм.

Скъпи колеги, сърдечно ви поздравявам по случай Свети Дух - празника на Монтана, с ува­жение към вас за благородния труд и всеотдай- ността, спомагаща за раждането на всеки нов живот! Работете с любов, защото вашето при­знание е символ на хуманност и достойнство!

Скъпи съграждани, на всички вас желая здраве, благополучие, енергия и увереност!

Д-р Тони Тодоров, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р Стамен Илиев,, и почетен гражданин на Монтана

О Б Я В А

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 130 от 28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПЛОЩ ОТ ДВА КВ. МЕТРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАСИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В ЦЕНТРАЛНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД –МОНТАНА, ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на на 24.06.2022 год. от 11:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул. «Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем при цена на кв. метър 40.00 /четиридесет / лева с включено ДДС -  80.00 лева, с включено ДДС;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 5.00 /пет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация в размер на 20.00 лева .
 7. Депозит за участие: 35.00 /тридесет и пет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF; Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 16:00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 08.07.2022 г. от 11:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Медицинските сестри, те са ангели, доказали се със своя всеотдаен труд, сила и енергия, дарявайки внимание и надежда на всеки пациент до който са се докоснали, че са незаменими.

Уважаеми медицински сестри,

Професионалисти по здравни грижи.

Изказвам благодарност на всички Вас медицински специалисти от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД- гр. Монтана за денонощния труд, за високия професионализъм, който показвате всеки ден, въпреки трудностите в днешно време. Без Вас мисията ни би била неизпълнима.

Вашият труд заслужава дълбоко уважение и признание.

Бъдете здрави и успех, както в личен така и в професионален план.

 

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!


С Уважение,

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-гр. Монтана

На основание чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.1 от Приложение № 1 към ППЗПП, Решение от Протокол № 145 от 10.05.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ» АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

   1.1. Търгът ще се проведе на 26.05.2022 год. от 14:00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4 

   1.2. Начална цена за месечен наем при цена на кв. метър - 6.50 /шест лева и петдесет стотинки/ без включено ДДС -  98.00 лева, без включено ДДС;                                               

   1.3.Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 7.00 /седем/лева.

   1.4.  Вид на търга – таен в закрито заседание.

   1.5.  Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;

   1.6.  Търга ще се проведе на 26 май 2022г.- 14:00 часа, в административната сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.«Сирма войвода» № 4, заседателна зала;

   1.7. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

 Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

   1.8. Депозит за участие: 45.00 /четиридесет и пет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;            Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.

   1.9. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

   1.10. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

   1.11. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

   1.12. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 06 юни 2022 г. от 14:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.1.- 1.5. и т.1.6 - 1.11.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА,

На основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с Приложение № 1 от същия Правилник, Вътрешните правила за отдаване под наем и разпореждане с активи на МБАЛ „Д-р Ст. Илиев” АД гр.Монтана и в изпълнение на Решение от Протокол № 130 / 28.02.2022 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, и определената начална цена от независим оценител

О Б Я В Я В А

ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ  НА  ДЕВЕТ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ – КОМПЛЕКСНО, С ОБЩА ПЛОЩ 98 КВ.М., НАХОДЯЩИ СЕ НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ КОРПУС НА МБАЛ „Д-Р СТ.ИЛИЕВ“ АД – МОНТАНА, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОФИС/КАБИНЕТИ ЗА ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Начална цена за месечен наем – 490.00 /четиристотин и деветдесет/лева, без включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
 2. Стъпка за наддаване, при еднакви най-високи предложения– 40 /четиредесет  /лева ;
 3. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 4. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 5. Търга ще се проведе на 20 май 2022г.- 13:00 часа, в административната  сграда на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр. Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, заседателна зала;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .
 7. Депозит за участие: 200.00 /двеста/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF; Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 31 май 2022 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.1.1.- 1.4. и т.1.6 - 1.10.

      ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31