На основание чл.29, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с т.2 от Приложение № 1 към чл.29,ал.2 от ППЗПП, Решение по Протокол № 22 от 14.02.2024 г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД – гр. Монтана, Вътрешните правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем на дълготрайните материални активи на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана  и Решение № Р- 1 от 15.02.2024г. на Изпълнителния директор,

МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - МОНТАНА

О Б Я В Я В А

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ФУНКЦИОНАЛЕН И КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ №1 В АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОРПУС НА МБАЛ «Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ»АД –МОНТАНА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ

при следните условия:

 1. Търгът ще се проведе на 01 март 2024г. от 13: 00 часа в заседателната зала – административен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4 
 2. Начална цена за месечен наем – 111.80 (сто и единадесет 0.80) лева без включено ДДС , при цена на кв. метър – 10.00 /десет/лева;                                               
 3. Стъпка за наддаване при еднакви най-високи предложения: 10.00 /десет/лева.
 4. Вид на търга – таен в закрито заседание.
 5. Начин на плащане на наемната цена – ежемесечно до десето число на текущия месец;
 6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
  Цената на тръжната документация е в размер на 20.00 лева .
 7. Депозит за участие: 30.00 /тридесет/ лева. Депозита се внася по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана:  ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД; BIC : IABGBGSF;   Сметка:  BG71IABG74741001032600 или на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.  Краен срок за внасяне на депозита–всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня  предхождащ търга.
 8. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 9. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.
 11. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 15 март 2024 г. от 13:00 часа, при същите условия, съгласно т.2.- 10.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в утвърдената тръжна документация

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

06.02. 2024 г.

Фирма за доставка на медицинско оборудване „Глобъл мед“ ЕООД дари два броя транспортьори за придвижване на тежко болни пациенти на МБАЛ-Монтана.

Това са съвременни болнични легла-колички, оборудвани с различни функции за повдигане и промяна на положението на тялото на трудноподвижни пациенти. С тях болните се транспортират между отделенията за назначени изследвания и манипулации.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров и ръководството на болницата изказват сърдечна благодарност за дарението  и за дългогодишното партньорство на фирма „Глобъл мед“ ЕООД.

Всяко отделение на болницата разполага с транспортьор.  Дарените два броя ще заменят стари и амортизирани колички.

05 февруари 2024 г.

Д-р Първан Кръстев от отделението по педиатрия празнува 80-годишен юбилей. Кръглата годишнина той навърши на 3 февруари, събота, а днес ръководството на болницата и колеги го почетоха на работното му място.

И днес, както и през последните почти пет десетилетия той е на поста си и се грижи за здравето на малките пациенти. Една година не му достига да закръгли  половин век в отделението по педиатрия на МБАЛ-Монтана, където започва работа през 1975 г. Преди да стане лекар е завършил и специалност фармация. Първоначално искал да стане хирург, но любовта към лечението на детските болести надделяла.

„Посветих живота си на детско отделение в Монтана. Добре се чувствам и ще поработя още. Когато човек си обича професията е лесно. Удовлетворението ми е, че даваме здраве и живот на децата, които са най-важните за държавата и рода си. Лекарят трябва да е всеотдаен, да е добър професионалист, да има желание да помага. Важно е никога да не се предава“, завещава д-р Кръстев на по-младите си колеги.
Юбилярът получи признание и подаръци от ръководството на болницата и колеги. Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров му връчи награда -  плакет за.....

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО НАРЕДБА №1 ОТ 22.01.2015Г.

Обявата е публикувана във в. Конкурент,  брой 3/25.01.2024

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ

На основание чл. 90 от КТ, чл. 11 ал.1 и чл. 17 ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 3-43/23.01.2024г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“- АД гр.Монтана се обявява конкурс за следните длъжности:

 • Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната в Отделение по вътрешни болести – 1 /една/ длъжност;
 •  Лекар специализант пневмология и фтизиатрия в Отделение по Пневмология и фтизиатрия – 1 /една/ длъжност;
 • Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 /една/ длъжност;
 •  Лекар специализант по ортопедия и травматология  в Отделение по ортопедия и травматология– 1 /една/ длъжност;
 • Лекар специализант по акушерство и гинекология– 1 /една/ длъжност в отделение по акушерство и гинекология;
   
 1. Изисквания към кандидатите:
  1.1. Образование - висше, магистър по медицина;
  1.2. Членство в БЛС.
  1.3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер, да не е лишено от правото да упражнява професията.
   
 2. Характер на работата: Съгласно длъжностна характеристика, утвърдена от Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев“- АД Монтана.
 3. Начин на провеждане на конкурса:
  3.1. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от Изпълнителния директор по реда на чл.93 от КТ.
  3.2. Проверката на познанията на кандидата в областта на конкретната клинична специалност, за която кандидатстват. Провежда се от назначена от Изпълнителния директор комисия, която извършва събеседване с всички допуснати кандидати за съответната длъжност, които са подали необходимите документи в определения срок.
 4. Компоненти и правила за балообразуването. Класиране на кандидатите:
  4.1. Компонент 1 - Среден успех от следването и от държавния изпит;
  4.2 Компонент 2 - Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
  4.3. Компонент 3 - Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства. Резултатът от проверката на познанията на кандидата е средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията умножен с коефициент 2;
  4.4. Компонент 4 - Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

  Комисията оценява кандидатите съобразно компонентите и правилата за балообразуване.Оценяването се извършва по шестобалната система.Класирането на кандидатите става на база оценка, която е средно аритметична оценка оцитираните по-горе компоненти. До класиране се допускат кандидати получели средно аритметична оценка не по-малко от 4,50.
   
 5. Необходими документи
  5.1. Заявление за участие в конкурса в свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
  5.2. Автобиография в европейски формат;
  5.3. Копие от диплома за завършено висше образование и приложението към нея по специалност „Медицина”,;
  5.4. Удостоверение за членство в БЛС;
  5.5. Свидетелство за съдимост.
  5.6.Документ за владеене на чужд език/ако има такъв/.


Документите да се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: “Конкурс за длъжността лекар, специализант по ………………………….“.
Документи за кандидатстване да се приемат в Деловодството на болницата на адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода“ № 4, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на документи – от.29.01.2024г.  до 28.02.2024г. вкл.

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответните свободни длъжности за „Лекари специализанти по ……” в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ АД гр.Монтана.

Тел. за връзка: 0884879163
Дата на публикуване 25.01.2024г
 

08 януари 2024 г.

Министър-председателят акад. Николай Денков посети МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД в Монтана по повод Деня на родилната помощ - Бабинден. Той беше специален гост на ритуала по изписването на първото родено бебе за новата 2024 г.

Премиерът имаше работна среща с изпълнителния директор на областната болница д-р Тони Тодоров, народният  представител Ванина Вецина и областния управител Ивайло Антонов. По-късно той се срещна с колектива на болницата – лекари и медицински специалисти, за да обсъдят проблеми и възможности за подобряване на условията и качеството в здравеопазването в региона.
Малката Александра от Враца, родена на 2 януари в нашата болница, стана първото бебе на годината в Монтана. Тя се появи на бял свят по...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЧЕСТИТА И БЛАГОСЛОВЕНА КОЛЕДА

УСПЕШНА НОВА 2024 ГОДИНА!

Нека  началото на новата 2024г. положи едно красиво начало на благоприятни промени и успешни начинания и нека всеки ден от настъпващата година да бъде плодороден и успешен в работата и щастлив в личния живот!

 Желая ви да приключите годината с усмивка и да започнете новата с надежда.

Нека магията на святата Коледна вечер
влезе в дома ви и донесе здраве, мир и благодат!

Пожелавам на Вас и Вашите семейства щастие, любов и късмет.

Весела Коледа и Щастлива Нова година!

 

Д-р Тодор Тодоров

Изпълнителен директор

МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ -  АД

гр. Монтана

22.12. 2023г.

За четвърта поредна година ученици от Второ СУ пекат направени от тях в часовете по готварство хлебни изделия и сладкиши и ги продават на  коледен благотворителен базар в училището, за да съберат пари за коледни дарения.

Днес те  донесоха погачи хляб, сладкиши и собственоръчно изработена коледна украса и сурвачки на персонала и децата - пациенти от детско отделение и отделението по неонатология. А с част от събраната сума те са закупили възглавници, одеяла, спално бельо за отделението по хемодиализа в МБАЛ-Монтана.

От името на училището дарението беше връчено лично от директорката г-жа Елка Станева, а децата зарадваха медиците с коледен рецитал.

„Нашите ученици се вдъхновяват от доброто, което правят лекарите всекидневно за нас, от себеотдаването, с което неуморно и денонощно се борят за нашето здраве, от мисията ви да пазите бъдещето на България – децата. А децата вярват в доброто, вярват в чудеса!“, каза г-жа Станева.
От името на изпълнителния директор д-р Тодор Тодоров и ръководството на ...

19 октомври 2023 г.

Управителят на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД-Монтана д-р Тони Тодоров, кметът на община Монтана Златко Живков, лекари и медицински специалисти почетоха 19 октомври – Денят на небесния покровител на България и на българския лекар Свети Иван Рилски Чудотворец -  с водосвет пред едноименния параклис, изграден с дарения в двора на областната болница.

В богослужебното си слово отец Николай отправи и молитви за живите мъченици, както ги нарече, в конфликта в Близкия изток, както и за жертвите и от двете страни на войната там. Той отправи благодарност към ръководството на болницата, лекарите, медицинските сестри и специалисти, за това че болницата е управлявана добре и е финансово стабилна, за да се грижи пълноценно и всеотдайно за пациентите от региона и цяла Северозападна България, и ги благослови за.....

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35