Покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: Избор на регистриран  одитор

 

Покана за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: Комплексно банково обслужване и други финансови услуги на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, гр.Монтана