По достъпни документални данни в Държавния архив се установява, че болницата в град Монтана е разкрита през месец декември 1893 г. като Третостепенна държавна болница с 15 легла и един фелдшер в околийския административен център Голяма Кутловица. Част от първите истории на заболяване (тогава наричани "скръбни листове") показват, че са лекувани пациенти основно с простудни заболявания и контузии. Едва от 1912 г. болницата се ръководи от околийски лекар, който е първият управител на болницата - д-р Бочо Бочев, на следващата - 1913 г., е определена за Второстепенна държавна болница. През 1923 г. за Главен лекар е назначен д-р Стамен Илиев, а 1923 г. болницата е обявена за въстаническа. 1924 г. Общинският съвет взима решение за утвърждаване на болницата като общинска, в която започва да се извършва и оперативна дейност. В годините до 1951 г., когато се извършва обединение на болницата с разкритият Околийски противотуберкулозен диспансер и леглата се увеличават на 168, последователно работят като лекари и управители д-р Тилински, д-р Катранов, д-р Григоров (той се оформя като хирург и за период около година извършва 59 оперативни интервенции - предимно инцизии, апендектомии, херниотомии). През 1935 г. като хирург в болницата идва д-р Ангел Еленков, специализирал в гр. Грац и увеличава само за първата година оперативните интервенции на 255. 1936 г. се открива Околийският противотуберкулозен диспансер. Десет години по- късно болничните легла вече са 68 с двама лекари и две медицински сестри. 1948 г. е надстроен втори етаж, а на следващата година е доставена първата линейка. През 1951 г. се обединяват болницата и Окололийският противотуберкулозен диспансер, д-р Спас Спасов заема мястото на Главен лекар и започва строителството на нова сграда на обявената вече за Окръжна болница, върху площ от 80 дка, проектирана за 450 легла., а поликлиниката и родилния дом се обединяват на 22 сетпември 1952 г. и болницата е обявена за Обединена градска болница.

Голямата промяна в структурата и организацията на болничната помощ настъпва през 1959 г. - тогава, с новото административно деление на страната, Михайловград е обявен за окръжен център, а градската болница се преименува на Окръжна. Разкрити са хирургично отделение с ръководител д-р Ангел Еленков, вътрешно отделение с ръководител д-р Братистилов, акушеро-гинекологично отделение с ръководител д-р Андрей Андреев, детско отделение с ръководител д-р Кунов, инфекциозно отделение с ръководител д-р Попов, диспансерно-гръдно отделение с ръководител д-р Илиян Ангелов. Разкрити са и специализирани кабинети по очни болести, ушно-носно-гърлен кабинет,, кожен кабинет и физиотерапевтичен кабинет, ръководени от специалистите д-р Антонов, д-р Кисьов, д-р Ангелов и д-р Г. Борисов.

В този период към болницата са разкрити 15 клинични отделения, 8 параклинични звена, поликлиника и два филиала за хронично болни в гр. Брусарци и с. Мартиново с общ леглови фонд 929 болнични легла. На 21 ноември 1965 г. лечебното заведение е преместено в новата сграда. През 1969 г. е завършена и открита сградата на белодробния диспансер, а през 1976 г. - сградата на инфекциозния корпус. В следващите години болницата търпи редица промени - от първостепенна окръжна до областна.

От ноември 1980 г. до май 1987 г. Главен лекар на болницата е д-р Кирил Исусов (пневмофтизиатър), след него е назначен д-р Кирил Еленков Кирков, който заема тази длъжност до август 1991 г. За тези периоди е характерно изграждането и утвърждаването на много специалисти като лекари по основни и профилни специалности, въвеждането на нови лечебни и диагностични методи, разкриване на интензивни сектори за съвременно лечение на тежко болните.

След 1989 г. управлението на болницата е многократно променяно, както и наименованието й - Пръвостепенна общинска и Обединена районна болница. Медицински управители са - д-р Тодор Борисов Тодоров (1991 г. -1992 г.), д-р Цветан Петров Бонов (1993 г. - 1994 г.), д-р Нейко Димитров Нейков (1994 г.) и д-р Йордан Иванов Цеков (1994 г. - 1996 г.). Дългогодишен Изпълнителен директор е д-р Маргарита Иванова Ницова (1996-2009 г.). В периода 2009 - 2014 година Изпълнителен директор е д-р Цветан Георгиев Тодоров. От 2014 година и понастоящем Изпълнителен директор е д-р Тодор Борисов Тодоров.

През 1996 г. Отделението за бърза и неотложна медицинска помощ се отделя от болницата като Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Три години по- късно болницата се преобразува, чрез разделяне на Районна болница - гр. Монтана и Амбулаторно поликлинично здравно заведение.

Със заповед на министъра на здравеопазването от 18 август 2000 г., публичното здравно заведение Районна болница - гр. Монтана е преобразувано в лечебно заведение с наименование Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана (МБАЛ). Дружеството се регистрира по Търговския закон и се управлява се от Съвет на директорите. Последните години се бележат с утвърждаване на кадрите и тяхната специализация, реновиране на материално- техническата база, оборудване с модерна апаратура, въвеждане на съвременни методи на лечение, като лапароскопска и ендоскопска хирургия и много други. По европейска програма за регионално развитие е реновиран изцяло сградния фонд и е доставена високо технологична апаратура за повечето отделения.