Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” - УНП 00468-2015-0016

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински изделия и консумативи” - УНП 00468-2015-0015

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2015-0014

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана” - УНП 00468-2015-0013

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2015-0012

 

Публична покана № 9047679 - 16.11.2015г.  „Доставки чрез покупки на перилни и почистващи препарати и санитарни материали, съгласно прогнозно-количествена спецификация”

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2015-0011

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2015-0010

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:„Доставки на хранителни продукти” - УНП 00468-2015-0009

 

Публична покана № 9045950 - 15.09.2015г. „Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р Ст. Илиев"АД гр.Монтана, съгласно техническа спецификация”

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника” - УНП 00468-2015-0008

 

Публична покана № 9045615 - 04.09.2015г. „Осигуряване на софтуерна поддръжка”

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет :  „Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” - УНП 00468-2015-0007

 

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „Доставки на медицински изделия и консумативи” - УНП 00468-2015-0006

 

Публична покана № 9042920 - 18.06.2015г.

Събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с код 180101, 180102, 80103*, 180104 - съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на МБАЛ Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет :  „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2015-0005

 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (В и К) в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана, УНП 00468-2015-0004

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет :  „Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” - УНП 00468-2015-0003

 

Публична покана № 9039377 - 04.03.2015г.

„Доставка на болнични легла, болнични шкафчета и матраци”

 

Предварителни обявления 2015г. - публикувано 27.02.2015г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ :

1.Транспорт на диализно болни от домовете им до Отделението по диализа в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана и връщане обратно, съгласно определен месечен график
2.Превоз на спешни екипи и други на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана - УНП 00468-2015-0002

 

Публична покана № 9039188 - 24.02.2015г. 

„Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника - 110÷125 броя, която е с различна търговска марка, монтирана на сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2015-0001

 

Публична покана № 9038492 - 30.01.2015г.

„Доставки на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена спецификация”