Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 16.10.2020г.

 

Процедура по вътрешен конкурентен избор: Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-270/22.06.2020г. за нуждите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана – 16.10.2020г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на медикаменти” - УНП 00468-2020-0003 – 31.03.2020г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на застрахователни услуги - №3/30.03.2020г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: ПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - №2/26.03.2020г.

 

Обява за събиране на оферти по чл.20, ал.4 от ЗОП за доставки на дезинфектанти – 20.03.2020г.

 

Процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура“, УНП 00468-2020-0002 - 18.03.2020г.

 

Обява за обществена поръчка с предмет: Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана - №1/17.03.2020г.

 

„Обява за събиране на оферти за избор на регистриран финансов одитор“ – публикувана 12.03.2020г.

 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” - УНП 00468-2020-0001 – 05.03.2020г.