Няма промяна в капитала и устава, както и в Съвета на директорите на МБАЛ-Монтана след проведеното редовно годишно събрание на акционерите.

Събранието прие доклада за дейността на дружеството за 2017 г. , в който са отчетени добрите резултати, осигуряващи на областната болница финансова стабилност.

Констатирано е, че Съветът на директорите и изпълнителният директор д-р Тодор Тодоров изпълняват финансовия план, дружеството е на счетоводна печалба за 2017 г. и  със свое решение общото събрание ги освобождава от отговорност.

 

 

« Назад