На основание чл. 15,ал.2 от ПРУПДТДДУК,  във връзка с Решение № Р-8 от 11.06.2018г. на изпълнителния директор  и Решение от Протокол № 33 от 11.06.2018г. на Съвета на Директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

  О Б Я В Я В А

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Павилион за хранителни стоки и помещение за търговия с нехранителни стоки” – собственост на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана, при следните условия:

  1. Търга ще се проведе на 14 –ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на

обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, в административната сграда на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул.»Сирма войвода» № 4, заседателна зала.

   2.  Начална цена за месечен наем :  1479.28 /хиляда четиристотин и седемдесет и девет 0.28/ лева без начислено ДДС.  В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.

            3.  Стъпка за наддаване : 50 /петдесет /лева

            4.  Вид на търга – с явно наддаване.

5. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец.

            6. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.

                   Цената на тръжната документация в размер на 50.00 лева .

            7. Депозит за участие: 700.00 /седемстотин/ лева.

                   Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” АД-Монтана.

                   Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня  предхождащ търга.

            8.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа , до деня предхождащ търга.

            9. Оглед на обекта – всеки работен ден , след представяне на документ за закупена тръжна документация до изтичане на срока за подаване на заявленията.

10. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията-подробно описани в тръжната документация.

             При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 02 юли 2018 год. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана при същите условия.

  ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341 ; 0888 295577

« Назад