МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД    ГР. МОНТАНА

На основание чл. 15, ал.2 от ПРУПДТДДУК,  във връзка с Решение № Р-32 от 04.11.2019г. на Изпълнителния директор и Решение от Протокол №63 от 08.10.2019 г. на Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана,

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от помещението от болничната пералня  на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД  гр.Монтана – 119.5 кв.м., находящи се на партерен етаж на централен корпус в Блок 6, с адрес: гр.Монтана, ул. «Сирма войвода» № 4,

 при следните условия:

 1. Предназначение на обекта: за извършване на терапевтични услуги, които да подобряват      здравето и качеството на живот на хората, без да пречи на лечебния процес в лечебното      заведение.
 2. За срок от три години, считано от извършването на съответните СМР за обособяването в      отделен обект.
 3. Извършването на необходимите строително-монтажни работи /СМР/ за обособяването в      самостоятелен обект, да е:  след съгласуваност на отделните дейности с наемодателя;      безвъзмедно от наемателя; със срок до два месеца от сключването на договора.
 4. Право на наемателя да преотдава обекта, само при условие, че предназначението му се       запазва и е съгласувано с наемодателя.
 5. Начална цена за месечен наем:  956.00  /деветстотин петдесет и шест/ лева без начислено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др.
 6. Стъпка за наддаване: 50 /петдесет /лева.
 7. Вид на търга – с тайно наддаване в закрито заседание.
 8. Начин на плащане – ежемесечно до пето число на текущия месец.
 9. Търга ще се проведе на 21 ноември 2019г. - 11:00 часа, в административната  сграда  на МБАЛ  «Д-р Стамен Илиев» АД гр.Монтана, ул. «Сирма войвода» № 4, заседателна зала.
 10. Срок на закупуване на тръжна документация –  всеки работен ден от 07:30ч до 15.00 часа, до деня предхождащ търга от касата на лечебното заведение.
 11.  Цената на тръжната документация е 50.00 лева.
 12. Депозит за участие: 300.00 /триста/ лева. Депозита се внася в касата на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев”       АД-гр.Монтана или по банков път: Банка: Интернешънъл Асет Банк АД; Банков код:       IABGBGSF; Банкова сметка: BG71IABG74741001032600.

Краен срок за внасяне на депозита – всеки работен ден от 07:30 ч. до 15.00 часа, до деня        предхождащ търга.

 1.  Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга - всеки работен ден от 07:30ч до        15.00 часа, до деня предхождащ търга.
 2. Оглед на обекта – всеки работен ден, след представяне на документ за закупена тръжна        документация, до изтичане на срока за подаване на заявленията.
 3. Участник в процедурата може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано        като търговец по смисъла на Търговския закон, няма задължения към МБАЛ „Д-р Стамен        Илиев” АД гр.Монтана и е представил заявление за участие, отговарящо на условията -        подробно описани в тръжната документация.

 

   При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 05 декември 2019 г. от 11:00 часа, при същите условия.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 096 ­/ 300 341; 0888 295577

« Назад