Началник отделение: д-р Крум БЪНКОВ - специалист по анестезиология и интензивно лечение

Специалисти:

  • д-р Александър ИВАНОВ–старши лекар- специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Николай НИКОЛОВ- специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Сергей ПЕТРОВИЧ- специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Георги ГЕОРГИЕВ- специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Калина ЙОСИФОВА- специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Анелия РАНЧИНСКА- специалист по анестезиология и интензивно лечение
  • д-р Светлана ВЕНЕЛИНОВА- специализант по анестезиология и интензивно лечение

Старша медицинска сестра: Ива ИВАНОВА- магистър по здравни грижи

Телефон за контакт: 096/ 306 88, вътр. 345, 332

 

Отделението по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІІ ниво на компетентност. Намира се на третия етаж в централния корпус на болницата и извършва комплекси от диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на преустановени основни жизнени показатели (сърдечна дейност, дишане, функции на ЦНС) при пациенти в състояние на клинична смърт, комплекс, означаван като кардио-пулмонална ресусцитация.

Отделението по интензивно лечение и реанимация е едно от малкото отделения в страната, покрили критериите за най-високото ІІІ ниво от медицинския стандарт по Анестезиология и реанимация. Отделението е изцяло ремонтирано и обновено съгласно съвременните изисквания, разполага със седем апарата за дихателна реанимация ,нови монитори , аспирационни помпи, перфузори,портативни респиратори.

ОАИЛ разполага с анестезиологичен сектор, който обслужва 9 зали към хирургичните отделения.

Има изградена система за подобряване ефективността и качеството на лечебните дейности и грижите за болните.

Клинични процедури за интензивно  лечение с/без механични вентилация.

По договор с НЗОК - диагностика и лечение по всички клинични пътеки за лечебното заведение и високоспециализирани дейности.

Акредитирана база за практическо обучение на специализанти.