Началник отделение:д-р Аурелио ТОШЕВСКИ - специалист по патоанатомия

 • д-р Ивайло ДИМИТРОВ – специалист по съдебна медицина
 • Ваня ИВАНОВА - старши лаборант, бакалавър по здравни грижи.

Телефон за контакт: 096/ 306 881, вътр. 401, 326


Отделението по обща и клинична патология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на партерния етаж в централния корпус на болницата и установява две главни характеристики на заболяванията - вид и локализация на болестния процес. Основните дейности на отделението са:

 • хистобиопсична и цитологична диагностика.
 • аутопсионна дейност.

Осъществява се висококачествена диагностика чрез прилагане на съвременни методи, съобразно стандартите на добра медицинска практика. Осигурява максимално разширен пакет от общоприетите процедури, съгласно приетите медицински стандарти по обща и клинична патология:

 • спешна интраоперативна консултация (гефрир);
 • биопсична дейност: хистобиопсично изследване на инцизионна амбулаторна биопсия от повърхностни или при ендоскопски методи:
 • микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло;
 •  хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционална биопсия на палпируеми органи (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и др.);
 • хистобиопсично изследване след пункционни, аспирационни, четкови или щипкови биопсии;

Цитологични изследвания:

 • изследване на ексфолиативни материали от храчки за ранна диагностика на злокачествени и други заболявания;
 • изследване на пунктати от сериозни кухини;
 • изследване на цитологични намазки от маточна шийка за профилактика и ранна диагностика на възпалителни и туморни заболявания на маточната шийка.